Užpildykite užklausos formą

Atnaujintas pranešimas dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

2020 m. Kovo 17 d.

2020 m. kovo mėn. 24 d.  11 val.  adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į LR Vyriausybės priimtus sprendimus, kuriais siekiama užkirsti kelią koronaviruso (COVID-19) plitimui, kredito unijos visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijų nariams balsuojant iš anksto, susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais  bei užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Gyvai organizuotas Visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas

 Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis.

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 (699) 52132      

Kredito unijos “Kupiškėnų taupa” valdyba